11 ข้อดี และ ความสำคัญของ ปุ๋ย หมัก มูล ไส้เดือน ดิน

การใช้ ปุ๋ย หมัก มูลไส้ เดือน ดินในการปลูกพืชจะส่งผลให้ ดิน มี โครงสร้าง ดีขึ้น คือทำให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพร่กระจายได้กว้าง ดินมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ทำให้จุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนโซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มชึ้น นอกจากนี้จุลินทรีย์ดินที่ปนออกมากับ มูล ไส้เดือน ดินยังสามารถสร้างเอ็นไซม์ฟอสฟาเตสได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงขึ้นได้ โดยรวมของประโยชน์ 11 ข้อดังนี้

 

  1. ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน 

  2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน 

  3. เพิ่มช่องว่างในดินให้การระบายน้ำและอากาศดียิ่งขึ้น 

  4. ส่งเสริมความพรุนของผิวหน้าดิน ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน 

  5. ช่วยให้ระบบรากพืชสามารถแดร่กระจายตัวในดินได้กว้าง 

  6. เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับน้ำในดิน ทำให้ดินชุ่มขึ้น 

  7. เพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก่ดินโดยตรงและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน 

  8. เพิ่มศักยภาพการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 

  9. ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิดที่มีปริมาณมาเกินไป เช่น อลูมินัม และแมงกานีส 

  10. ช่วยเพิ่มความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรดเบส (Buffer capacity) ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช 

  11. ช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน เนื่องจากการใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะทำให้มีปริมาณจุลินทรีย์ที่สามารถขับสารพวกอับคาลอยด์และกรดไขมันที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยได้เพิ่มขึ้น